Chính sách bảo mật

Tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy đề cao việc bảo mật thông tin của bên thứ ba. Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu, các quyền tự do cơ bản và nhân phẩm, đặc biệt về bảo mật, bản sắc cá nhân và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chính sách bảo mật này được áp dụng tới tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập bởi tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

1. Dữ liệu cá nhân được Tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy sử dụng với mục đích hoạt động kinh doanh thông thường và trong khi thực hiện các yêu cầu của chủ thể dữ liệu có liên quan (sau đây gọi là “Chủ thể Dữ liệu”).

2. Dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng để liên lạc với Chủ thể Dữ liệu về các chương trình khuyến mãi, thông tin kinh doanh, phân tích kinh tế/thống kê, các chương trình đặc biệt và khảo sát sự hài lòng của khách hàng. Hơn nữa, dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng cho hoạt động tiếp thị hoặc thông tin thương mại để khuyến khích hoặc khen thưởng cho khách hàng mua hàng thông qua tờ rơi, thư, email, tin nhắn văn bản, MMS và/hoặc bản tin.

Personal data processing methods

Dữ liệu cá nhân được thu thập trên website Everythingobamaknowsabouttheeconomy, email, fax hoặc gửi mail đến tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy bởi Chủ thể Dữ liệu sẽ được xử lí và lưu trữ thủ công hoặc bằng các phương tiện điện tử, bới những người được chỉ định bởi Tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy

Nếu cần thiết, Tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy sẽ chia sẻ thông tin này đến các công ty con để thực hiện các yêu cầu của Chủ thể Dữ liệu.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên hoặc/và bất kỳ ngoại lệ nào được quy định bởi các quy tắc và luật pháp hiện hành, dữ liệu cá nhân sẽ không được tiết lộ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

Điều hướng dữ liệu và Chính sách cookies

Tham khảo Chính sách bảo mật cookies

Kết nối đến các trang web khác

Trang web này có thể kết nối đến những websites không thuộc tập đoàn. Tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy không chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ thông tin cá nhận được cung cấp bởi Chủ thể Dữ liệu cho bên thứ ba và/ hoặc những trang web được đề cập ở trên .

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này chỉ được được phát triển riêng cho website Everythingobamaknowsabouttheeconomy

Tập đoàn Everythingobamaknowsabouttheeconomy khuyên bạn nên xem xét các chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của từng trang mà bạn truy cập.

Gửi dữ liệu

Ngoại trừ dữ liệu điều hướng của Chính sách Cookie đã đề cập ở trên, việc gửi dữ liệu theo ý riêng của Chủ thể Dữ liệu và việc từ chối cuối cùng sẽ không có hậu quả đối với Chủ thể Dữ liệu Tập đoàn De’Longhito không thể cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu.

Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian bằng cách đăng tải một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên cập nhật thường xuyên  đảm bảo bạn nhận được thông báo thay đổi mới nhất.

Sự kiểm soát dữ liệu

Sau khi cung cấp dữ liệu cá nhân, Chủ thể Dữ liệu có quyền xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến họ bất cứ lúc nào để biết nội dung và nguồn gốc của dữ liệu, xác minh tính chính xác và/hoặc để có được cập nhật, tích hợp, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu.